Category Archive : Informace z trhu

Vláda dnes schválila moratorim, díky kterému je umožněn zájemcům o odklad splátek zjednodušeně a bez poplatku vyřízení.

Pro koho odklad splátek platí:

 • Týká se splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020
 • Platí pro dlužníky z řad fyzických osob i firem
 • Vztahuje se na všechny bankovní i nebankovní subjekty

Pro jaké typy úvěrových produktů odklad splátek NELZE použít?

 • u nových úvěrů sjednaných po 26.3.2020
 • kreditních karet
 • kontokorentů
 • revolvingové úvěry
 • operativní leasing
 • u úvěrů užívaných v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu
 • u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů

Je odklad splátek plošný pro všechny nebo je třeba o něj požádat?

 • O odklad splátek je třeba zažádat – banky připraví formuláře.
 • Dlužník oznámí záměr odkladu splátek bance (nebankovnímu věřiteli) a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.

Na jak dlouho lze přerušit splácení?

 • Na 3 nebo 6 měsíců

Co klient platí bance po dobu 3 něbo 6ti měsíců?

 • 0 Kč, moratorium odkladá splátku i jistiny i úroků
 • Splatnost úvěru bude prodloužena
 • „Přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry,“ ujišťuje Alena Schillerová.

Platí dlužník za odklad nějaký poplatek za vyřízení odkladu?

 • Ne, vyřízení je zdarma na základě moratoria

„Chceme pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme proto připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

ZDROJ: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

ČNB dnes, 1.4.2020 uvolnila limity a omezení týkající se hypotéčních úvěrů.

LTV – banky budou svolnější k poskytnutí 90% LTV a omezeně bude možné získat i 100% LTV

 • doposud bylo možné získat maximální hypotéku do výše 90% z odhadu (90% LTV)
 • nově se otevírá možnost získat hypotéku až do 100% LTV (dle ČNB je možné, aby až 5% objemu úvěrů bylo nad 90% LTV)
 • z uvedeného vyplývá, že pro určitou část klientů, kteří se vejdou do limitů banky, nebude nutné mít vlastní prostředky ke koupi nemovitosti . Uvidíme, jak banky zapracují tyto novinky do praxe.

DSTI, DTI – nově je možné mít splátky úvěrů do 50% čistého příjmu

 • Doposud bylo možné dosáhnout na parametr „DTI“ ve výši 45%. Příklad pro názornost – s čistým příjmem 100 000 Kč měsíčně mohl součet hypoték a spotřebitelských úvěrů ad. úvěrů dlužníka představovat maximálně 45 000 Kč měsíčně.
 • Nově je upraveno na 50% čistého příjmů.
 • DTI (debt to income) je poměr součtu všech splátek ku čistému příjmu

 • DSTI (debt servis to income) je poměr celkového zadlužení (součtu všech úvěrů) proti celkovému ročnímu čistému příjmu, doposud mohl dosahovat maximálně devítinásobek ročního příjmu
 • Parametr 9 let je zcela zrušen.

ZDROJ: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-uvolnuje-limity-uverovych-ukazatelu-pro-nove-hypoteky/

S počátkem roku 2018 bylo do české legislativy navráceno „předkupní právo“.  S ním se setkávají převážně kupující a prodávající bytových jednotek v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ).  Na co bylo poukazováno již před zařazením předkupního práva mezi paragrafy občanského zákoníku je zkomplikování prodeje nemovitosti, zejména pak, je-li součástí transakce i prodej garáže.  Podle občanského zákoníku totiž mají spoluvlastníci zákonné předkupní právo na koupi a garáž by přednostně měl prodávající nabídnout právě všem spoluvlastníkům. Největšími zádrhely institutu je zdlouhavý a komplikovaný administrativní proces.

Pokud se coby majitel nemovitosti rozhodnete například pro prodej bytu včetně garáže, musíte dle zákona (v případě, že nedochází k převodu nemovitosti v rámci rodiny, přesněji převod na osobu blízkou) splnit následující:

 • nabídnout podíl všem spoluvlastníkům
 • obeslat všechny spoluvlastníky – nabídka musí být písemná, ideálně formou doporučeného dopisu (při osobním předání – podepsat převzetí spoluvlastníkem)
 • nabídka by měla obsahovat stejné podmínky prodeje jako při nabízení třetím osobám
 • lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud prodáváte či kupujete společně s bytem i garáž v bytovém domě, kde je více jak 20 bytových jednotek, čeká Vás nepříjemný a zdlouhavý administrativní proces.

 

Jak předcházet komplikacím?

 • vzdání se předkupního práva
 • garážové prostory ponechat v rámci společných částí domu

Pozitivum na závěr – chystá se novela občasnkého zákoníku, která navrhuje zrušení zákonného předkupního práva v rámci bytového spoluvlastnictví v situacích, kdy je garáž prodávána společně s bytovou jednotkou.

https://www.youtube.com/watch?v=N4NzvPr910U

Musím se podělit o zajímavé video, které krásně popisuje dopady regulací, kterými je úvěrový trh v Čechách ostřelován od roku 2016.  Již delší dobu tuším, že toto vše, co začalo omezením „100%ních hypoték“ způsobí, nejen, že si obyčejní lidé na hypotéku těžko sáhnou, ale že se velmi zásadně rozdiferencuje společnost a vznikne kasta investorů a kasta nájemníků. Prostě je otázka času, již jen se stávajícími regulacemi, kdy se rozevřou nůžky ve společnosti.

Regulace také přinesou návrat trendu vícegeneračního bydlení. Mladí nebudou mít na vlastní a možná někdy ani na nájem a budou bydlet v jednom domě, ne-li v jednom bytě s rodiči a možná i prarodiči.

Video velmi názorně ukazuje opravdu hrozivý scénář, ten by vlastní bydlení prakticky zlikvidoval.

 

 

Novela zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přinesla významnou změnu definice politicky exponovaných osob (dále jen „PEP“). Oproti původní definici došlo k rozšíření okruhu osob, které spadají do této rizikové kategorie.

PEP je fyzická osoba, která:

 • je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem
 • nebo která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci
 • a osoby jí blízké,
 • společníci nebo skuteční majitelé stejné právnické osoby.

 

Postavení PEP platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě další rok.

 

Plné znění nové definice PEP – viz § 4 odst. 5 výše uvedeného zákona: www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2008/zakon-c-253-2008-sb-3191

Klient při žádosti o úvěr vždy poskytuje bance vyjádření, zda je či není politicky exponovaná osoba. 

Zdroj: metodické podklady Hypoteční banky

 

Od 1. prosince 2016 začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který má dopad na všechny typy úvěrových produktů, včetně hypoték. Zákon významné posiluje práva spotřebitele v oblastech, které dosud nebyly regulovány a má dopad i na finanční poradce a úvěrové makléře.

 

Změny s dopadem na klienty:

 • HYPOTÉKY – MIMOŘÁDNÉ SPLÁTKY 1x ROČNĚ

U hypoték bude možné každoročně vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy splatit až jednu čtvrtinu půjčky bez poplatku.

 • „LEVNĚJŠÍ“ PŘEDČASNÉ SPLACENÍ HYPOTÉKY

Při prodeji nemovitosti bude možné hypotéku splatit celou, pokud smlouva trvala alespoň dva roky. Poplatek za takové splacení byl stanoven na 1 % z výše předčasné splátky, maximálně však může dosáhnout částky 50 tisíc korun.

Při předčasném splacení dluhu bude mít věřitel nárok jen na účelně vynaložené náklady, které mu předčasným splacením vzniknou.

Předčasné splacení úvěru na bydlení by navíc mělo být zdarma pro spotřebitele, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

 • NIŽŠÍ SANKCE

Pozdní splácení úvěru bude možné sankcionovat maximálně do částky odpovídající 50 % z výše úvěru, nejvýše však 200 tisíc korun

 • PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLA PŘÍJMŮ

Platnost úvěrové smlouvy bude například záviset na řádném prověření schopnosti žadatele o úvěr dluh splácet. V opačném případě bude spotřebitel muset jistinu z neplatné smlouvy splatit podle svých možností, nebude však platit žádné úroky.

 • PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Spory z úvěrových smluv bude možné řešit pouze prostřednictvím soudů, nikoliv rozhodci.

 • MIKROPŮJČKY

Poskytovatelé mikropůjček budou spadat pod dohled České národní banky. Dosud byly tyto úvěrové firmy kontrolovány Českou obchodní inspekcí.

 
 
 
Zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru vyšel již počátkem srpna  ve sbírce zákonů.  Do české legislativy transponuje evropskou regulaci CARRP a zasahuje i oblast hypotečních úvěrů. V oblasti úvěrů probíhají intenzivní jednání s bankami a ujasňování výkladové praxe. Schválen je hlavní zákon, ale trh stále čeká na finální znění souvisejících vyhlášek a prováděcích předpisů. V zákoně jsou různé přechodné lhůty, takže nepůjde o skokovou změnu.

 

 

 

 

 

Přátelé, prakticky náhodou jsem objevila opravdovou perlu mezi úvěrovými produkty, které si dovoluji dát titul nejvýhodnější kreditní karta 2016 a možná i nejvýhodnější úvěrový produkt roku 2016.

 

Co se týče kreditních karet, kdo mne zná, určitě si vybaví větu, kterou každému opakuji, „kreditní kartu přestříhnout na půl“ 🙂 Budete-li mne chtít chytit za slovo, doplním o „skartovat a zajít do banky s výpovědí“. Kreditní karta je dobrý sluha, ale velmi špatný pán,  spadne-li majitel karty po bezúročném období do režimu splácení, dovoluji si říci jediné, „všechno špatně“.

Kreditní karty mají velmi nevýhodné úroky, jedná se o nejdražší úvěrové produkty na trhu. Standardem je, že kreditní karty mají sazbu kolem 22 – 27% p.a.  Při mé praxi ve finančních službách jsem poznala kreditní karty se sazbou 9,9 % p.a. (dostupné pro exkluzivní klientelu s vysokým příjmy či vysokými zůstatky na účtech), domnívala jsem se, že  jde to nepřekonatelně atraktivní produkty s perfektním úrokem.  Jak správně tušíte, není tomu tak,  nepřekonatelné bylo překonáno.

 

 

Je mi potěšením rozšířit portfolio mých služeb a produktů o nabídku kreditní karty  Diners Club s exkluzivními výhodami nad rámec toho, co je běžně k mání.

 • Kreditní karta se sazbou 4,9 % p.a na první rok
 • Po prvním roce sazba kreditní karty vzroste na 9,9 % p.a.
 • Ke kartě je unikátní cestovní pojištění, kterým kryjete sebe i další spolucestující osoby (pojištění na spolucestující se aktivuje například natankováním benzínu do auta, zakoupením letenky apod.), hodnota pojištění je 5000 Kč na jednu osobu
 • Kreditní karta není vedena v registrech (BRKI, NRKI, Solus), tudíž při schvalování hypoték ad. úvěrových produktů tento úvěr „není vidět“ a nezhoršuje klientovi bonitu, i když je čerpán. Po vstupu nového zákona o spotř.úvěrech a hypotékách v platnost (pravděp. září 2016?) se toto změní, karta v registrech již bude.
 • Výběr z bankomatu kdekoliv po světě 39 Kč a poplatek 2% z vybrané částky
 • Prostředky lze převádět na účet prostřednictvím internetového bankovnictví (používání karty je stále výhodnější nežli čerpání kontokorentu)
 • Na rozdíl od účtu v bance nikdo nevidí Vaše transakce (nemáte-li VIP bankovní služby jako např. Erte Premiér od České spořitelny nebo od Unicreditu, pak pohyby na Vašem účtu vidí každý pracovník dané banky)
 • Věrnostní program Premium Rewards: kabelky Gucci, Valentino ad., parfémy Dior ad. spotřebiče Rowenta, Catler, domácí potřeby Tescoma, členství Holmes place viz elounge.cz  (jeden bod = 135 Kč placených kreditní kartou)
 • Cashback:  v podobě peněz zpět přímo není,  kvalitních dárkové předměty představují „cashback v naturáliích“, zpět získáte mimálně  2-15%
 • Ekluzivita: za vedení karty poplatek 990 Kč ročně (běžně ji seženete jen za 1490 Kč), poplatek lze zakoupit z bodů  Premium Rewards
 • Exkluzivita: do 31.5. speciální zvýhodnění pro obchodní partnery a klienty mé kanceláře k jinému úvěrovému produktu, na dotaz
 • Kartu máte k dispozici průměrně do 3 dní od sepsání žádosti
 • Vstup do 500 letištních salonků za zvýhodněný poplatek
 • Při ztrátě v zahraničí do 3 dnů nová karta.
 • Pro schválení karty se provádí kontrola registrů

Skutečně si dovoluji říci, že je tento produkt nejvýhodnější na trhu vzhledem ke standardní sazbě kreditek, která představuje zmíněných 23-27% p.a., kde bych si nedovolila o výhodnosti čerpání mluvit.

 

 

Malý přehled o sazbách a úvěrových produktech pro „rodná čísla“, orientačně…

 • V roce 2008 se úrokové sazby hypoték pohybovaly na úrovni 5 – 6 % p.a.
 • Sazby hypoték 2015 –  2% p.a.
 • Úvěry bez zástavy nemovitosti určené na bydlení (účelové úvěry) od stavebních spořitelen se pohybují kolem 3 – 7% p.a.
 • Úvěry spotřebitelské (neúčelové) získáte v rozmezí 4-10%, pokud máte horší bonitu 11-16% p.a.
 • Kontokorenty 15-20%
 • Kreditní karty 23-27%

 

 

Pár příkladů ze života:

Máte kreditku u Vaší banky s limitem 100 000 Kč a sazbou 23% p.a.  

Kolik Vás „to“ stojí, budete-li měsíc 100 000 Kč na Vaší kreditce „v mínusu“?

Přesný výpočet je komplikovaný, kreditní karty mají určitý počet bezúročných dní…. částky jsou orientační…

 • Zhruba 1900 Kč  představují úroky při čerpání 100 tis Kč 1/12 roku v úvěrovém produktu se sazbou 23% p.a. (standardní kreditní karty)
 • Zhruba 850 Kč představují úroky u úvěrového produktu s  úrokem 9,9% p.a.
 • Zhruba 400 Kč úroky u úvěrového produktu s úrokem 5% p.a.

 

Banka Vám zamítne hypotéku s tím, že jí vadí z půli vyčerpaná kreditní karta (nebo kontokorent) s limitem 100 000 Kč a podmínkou schválení či čerpání hypotéky je  doplacení a zrušení tohoto úvěrového produktu a to se Vám nehodí…

 • Sjednání kreditní karty, 50 000 Kč bude převedeno s poplatkem 1000 Kč na Váš běžný účet
 • Z účtu provedete uhrazení vyčerpaného produktu, zrušíte jej.
 • Za vyčerpaných 50 000 Kč zaplatíte, pokud je do 1/2 roku vrátíte orientačně 1300 Kč.

 

 

 

 

Hezký den
Petra Červeňáková

 

 

Vládní návrh zákona (Sněmovní tisk č. 639), který by měl dle aktuálního znění mj. povinně určit za poplatníka daně z nabytí nemovitých věci kupujícího, měl dle původního plánu nabýt účinnosti od 1.4.2016. K dnešnímu dni prošel v rámci Poslanecké sněmovny pouze 1.čtením. Pokud bude konečné znění zákona stále změnu v osobě poplatníka obsahovat, jistě k jeho účinnosti nedojde dříve jak za 3 měsíce.

Mezi dubnem a červencem 2016 vstoupí v platnost nový zákon o hypotékách. Regulativa EU nám v něčem život ulehčí, v něčem ztíží, stručný nástin toho co se bude měnit:

 • konec 100% hypoték  (nově si na hypotéku sáhne jen ten, kdo má úspory, ev. kombinace s dalším úvěrem)
 • konec hypoték bez prokazování příjmu
 • přísnější hodnocení příjmů při refinancování
 • nově nižší sankce při refinancování mimo konec fixace (orientačně ukončení hypotéky na 1,5mil po 3letech splácení 5ti leté fixace znamená 90 – 150 tisíc sankci – dle banky, připravovaný zákon stanoví strop, který bude výrazně nižší)

 

Pokud se chystáte na koupi nemovitosti financované hypotékou, je možné si vzít „hypotéku dopředu“ , tzn. nechat si v bance schválit úvěr, podepsat s bankou smluvní doumentaci, stvrzující úrokovou sazbu a byt či dům teprve hledat. Např. s poplatkem 500 Kč měsíčně máte 6 měsíců na nalezení svého vysněného bydlení. Pokud nemovitost nenajdete, jedinou újmou je chybějících 3 000 Kč.
Refinancování lze zařídit i 2 roky před koncem fixace. Aktuálně existují na trhu hypotéky, u kterých „nemusíte prokazovat příjmy“ a je možné hypotéku i navýšit. Navýšení může být neúčelové. Například K úvěru na 2,5mil Kč, který refinancujete si vezmete 120 tisíc navíc a tyto prostředky libovolně využijete.

Jednou z hlavních novinek „Hypoteční směrnice“ Evropského parlamentu, která vstoupila v platnost v březnu 2015 je stanovení závazných pravidel pro předčasné splacení hypotečních úvěrů (dále jen HU).  Nová pravidla se budou týkat HU uzavřených po 21.březnu 2016, dříve uzavřených se nedotkne.
Hypoteční směrnice dává prostor zákonodárcům jednotlivých členských států nastavit různé poplatky ale i podmínky předčasného splacení úvěru. Sankce za předčasné splacení hypoték v ČR jsou aktuálně značně vysoké, směrnice je může výrazně snížit, stanovuje totiž, že odškodnění banky coby věřitele by nemělo převyšovat finanční ztrátu vzniklou předčasným splacením úvěru. EP nestanovuje limity, ty jsou na českých zákonodárcích, pravděpodobně zvolí obdobný postup jako u předčasného splacení spotřebitelských úvěrů.

Pokud by došlo k významně limitujícím podmínkám věřitele, mohlo by dojít k následnému zvýšení úrokových sazeb úvěrů, do kterých budou banky nuceny  rozpustit navýšení nákladů na poskytování hypoték, vzniklých předčasným splacením.

DOPAD NA SPOTŘEBITELE:
Pozitivní: Hypotéky uzavřené po 21.3.2016 bude možné v dosud neupřesněných případech jednodušeji a s nižší sankcí předčasně doplatit
Negativní: Navýšení nákladů bank způsobí s nejvyšší pravděpodobností nárůst úrokových sazeb

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert