cervenakova.cz

garanční systém

garanční systém

Otázka: Kdyby banka, kde mám peníze zkrachovala, dostanu něco? A co moje penzijko?

 

Jak se stará stát o vklady svých občanů u finančních institucí ?

… stručně….

 

 • Vytváří určité kompenzační fondy (popsáno níže)
 • Existuje systém (Garanční systém finančního trhu, dříve Fond pojištění vkladů), který umožní výplatu 100% vkladů, maximálně však ekvivalent 100 000 EUR, vztahuje se na úspory v bance
 • Pozor toto „pojištění vkladů“ neplatí na úspory v životním pojištění nebo na vklady u penzijní společností 
 • K zamyšlení: dlouhodobě nutno  vzít veškeré jistoty od státu s rezervou a nespatřovat v nich jen výhody, ale hledat skrytá rizika. Jistotu dnes v pojištění vkladů dlouhodově nemáme.  S příchodem potenciální krize větších rozměrů, nežli v r. 2008 může i tento systém podstoupit pro vkladatele nevýhodnou regulaci,  která se dá tušit a nebyla by pro osoby znalé souvislostí na finančních tržích velký překvapením. Rozhodnutím vyšších instancí může velmi velmi rychle nastat snížení limitu ze 100 000 EUR např. na 20 000 EUR. Systém regulace  BAIL-IN  na záchranu bank platný v ČR od 1.1.2016 (regulace interních záležitostí ČR směrnicemi EU) má v tomto ohledu dveře otevřené pro vnitřní zásahy, takže jistotu při případné velmi zásadní celosvětové krizi ve věci náhrady Vašich vkladů do výše 100 000 EUR skutečně nemáte.

 

… a trochu dopodrobna …..

 

Garanční systém finančního trhu 

 

https://www.garancnisystem.cz

Garanční systém finančního trhu je  právnická osoba (IČO: 49710362)

Vznikl nahrazením  právnické osoby –  Fond pojištění vkladů

Garanční systém finančního trhu spravuje finanční prostředky ve 2 účetně oddělených jednotkách

Fondu pojištění vkladů

Sám fond existuje od r. 1994, kdy byl ustanoven zákonem 156/1994 Sb

Povinně do něj přispívají

všechny banky se sídlem v ČR

pobočky bank z jiných než členských zemí EU

Pokud ČNB oznámí, že libovolná z přispívajících institucí není schopna dostát svým závazkům nebo vydá soud rozhodnutí o úpadku –> vyplatá Garanční systém z fondu  všem fyzickým a právnický  osobám  100% jejich vkladů včetně úroků,  až do výše 100 000 EUR  (nová legislativa umožnuje i více)

Fondu pro řešení krize

Orgánem příslušným pro řešení krize zákon určuje Českou národní banku

Účel fondu – shromažďování finančních prostředků, které mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí, tak aby nebylo nutné ukončit její existenci a zahájit výplatu náhrad vkladů jejím klientům.

Prostředky tohoto fondu neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů.

Fond pro řešení krize je ze zákona složen ze dvou fondů:

Příspěvkového fondu – tvořen pravidelnými či mimořádnými příspěvky finančních institucí, prostředky získanými z trhu, půjčkami v rámci mechanismů financování řešení krize či státní dotací nebo výpomocí.

Provozního fondu –  výnosy z investování prostředků Fondu pro řešení krize a výtěžky z ukončených likvidačních a insolvenčních řízení.

 

Kompenzační fondy v ČR

 

Zřízení  „kompenzačních  systémů“, bylo podmínkou vstupu ČR do EU.

V ČR zřízeny následující fondy na základě závazných směrnic Evropské unie.

1.) Garanční systém finančního trhu 

1994 – 31.12.2015: Fond pojištění vkladů (FPV) 

Od 1.1.2016:          Garanční systém finanančního trhu

2.) Zajišťovací fond družstevních záložen ZFDZ (1998-2010) jeho činnost byla ukončena k 31.12.2010 zákonem č. 290/2009Sb. Jeho roli převzalo MF (likvidace zkrachovalých DZ do 03/2006) a FPV (pojištění vkladů existujících družstevních záložen).

3.) Garanční fond obchodníků s cennými papíry GFOCP  (2001)  http://gfo.cz/

 

 

 

Jaké vklady jsou pojištěné ?

 

automaticky pojištěny:

 • Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
 • Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státě EU

Vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka.

Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR.

Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.

jen za určitých podmínek pojištěny: 

 

 

Jaké vklady nejsou pojištěné ?

 

 • Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)
 • Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev
 • Vklady obchodníků s cennými papíry
 • Vklady finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností)
 • Vklady pojišťoven, zajišťoven
 • Vklady zdravotních pojišťoven.
 • Vklady státu
 • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
 • Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.)
 • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti
 • Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů)
 • Pohledávky územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR

 

 

Co kdyby měla problém penzijní společnost nebo pojišťovna kde mám peníze  ?

Pojištění vkladů se NEVZTAHUJE  na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, které se dělí na investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění.
V jiných členských zemích EU existují též garanční fondy sloužící klientům penzijních fondů a pojišťoven, jejichž cílem je kompenzovat ztrátu uživatelům penzijních fondů a životních pojistek.
U nás tyto finanční produkty zatím nejsou chráněny žádným garančním fondem.

 

 

Výše náhrady a způsob výplaty

 

Garanční systém vyplácí náhrady pohledávek z vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu, stavební spořitelny nebo družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům („oznámení o platební neschopnosti“), nebo poté, co soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

 • Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše.
 • Maximální výše náhrady je ekvivalent částky 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, pobočce banky z jiného než členského státu, stavební spořitelně či družstevní záložně.
 • Náhrada se vyplácí v měně státu, v němž se nachází daný účet.

 

 

Legislativa ČR a EU

 

 • § 41a a následujícími zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • o systém pojištní vkladů – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (= Deposit Guarantee Scheme Directive  = DGSD)
 • ozdravné postupy a řešení krize – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU,  (anglicky Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD).

 

 

Jak pojištění vkladů  funguje v zahraničí?

 

USA

Fond pojištění vkladů  nahrazuje  FDIC  – Federal Deposit Insurance Corporation.

Tato organizace zároveň funguje jako bankovní dohled pro větší část institucí, které jsou u ní pojištěny.

Díky tomu kontroluje chování institucí na denní bázi a  může na případný krach připravovat, kdy rychle zajistí buď prodej banky nebo náhradu vkladů.

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert