cervenakova.cz

Penzijní připojištění (PP) a doplňkové penzijní spoření (DPS)

EFPA – DPS
ZISIF – zákon o investičních společnostech a investičních fondech
ZDPS – zákon o doplňkovém penzijním spoření
ZDS – zákon o důchodovém spoření
ZPP – zákon o penzijním připojištění
ČNB – Česká národní banka
PAYG – základní, průběžný systém důchodového zabezpečení

PRODUKTY NA TRHU (III.pilíř důchodového systému)

1.) „Penzijní připojištění“ (PP)

 • bylo možné sjednat jen do roku 2012
 • smlouvy, které nebyly změněny na DPS jsou dále vedeny pod penzijními společnosti jako tzv. „transformované fondy“
 • produkt bylo po 15cti letech možné z části vybrat („výsluhová penze“)

2.) Doplňkové penzijní spoření  (DPS)

 • nová verze „penzijka“
 • penzijní společnosti nabízí účastníkům tzv. „účastnické fondy“ (povinný konzervativní, vyvážený…. ad.)
 • výběr před ukončením smlouvy: je možný ale není to výhodné, nelze vybrat jen část, nutno vybrat vše, s výběrem účastník přichází o státní podporu, zdaní 15% výnos ze smlouvy
 • Invalidní penze je součástí DPS – účastník ji získá, pokud má od správy sociálního zabezpečení přiznán invalidní důchod 3. stupně
 • Předdůchod – všechny peníze, které účastník naspořil, je možné vyplatit ještě před odchodem do důchodu,  více viz níže

 

Podmínky pro získání státní podpory

 • spořit do 60ti let
 • spořit minimálně po dobu 60 měsíců
 • bez splnění uvedeného lze také sjednat, ale bez nároku na získání státních příspěvků

 

Státní podpora

Měsíční platba Státní příspěvek
do konce roku 2012
Státní příspěvek
od ledna 2013
100 Kč 50 Kč 0 Kč
200 Kč 90 Kč 0 Kč
300 Kč 120 Kč 90 Kč
400 Kč 140 Kč 110 Kč
500 Kč 150 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč 150 Kč
700 Kč 150 Kč 170 Kč
800 Kč 150 Kč 190 Kč
900 Kč 150 Kč 210 Kč
1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč

 

Příspěvek účastníka (=klient, který si smlouvu sjednal)

 • nejefektivnější nastavení z pohledu čerpání výhod od státu = úhrada 3000 Kč/měs.  –> tn 36 000 Kč ročně
 • vše nad 1000 Kč/měsíčně si poplatník daně (majitel PP, DPS) odečte z daňového základu
 • maximální daňová úleva představuje na smlouvě účastníka (klienta) max. 24 000 Kč ročně

 

Příspěvek zaměstnavatele 

 • od 1.1.2017 maximálně 50 000 ročně
 • 50 000 Kč včetně příspěvku na životní pojištění placené zaměstnavatelem
 • z příspěvku na PP nebo DPS neodvádí zaměstnavatel ani sociální ani zdravotní pojištění ani daň z příjmu (viz zákon o dani z příjmu)
 • na straně zaměstnavatele je příspěvek daňově uznatelným výdajem

 

Daňové zvýhodnění a státní příspěvky na PP a DPS

MĚSÍČNĚ
příspěvek účastníka 100 300 500 1000 1500 2000 2500 3000
státní příspěvek 0 90 130 230 230 230 230 230
ROČNĚ
příspěvek účastníka 1200 3600 6000 12000 18000 24000 30000 36000
státní příspěvek 0 1080 1560 2760 2760 2760 2760 2760
daňově odečitatelné  částky

 

0 0 0 0 6000 12000 18000 24000
daňová úspora 900 1800 2700 3600

Smlouva na dítě

 • Od 1.1. 2016 může zákonný zástupce uzavřít smlouvu o DPS na účastníka mladšího 18ti let.
  K uzavření či změně smlouvy není potřeba souhlas opatrovnického soudu
 • K případné výpovědi před dovršením 18ti let účastníka však ano.
 • V roce, kdy účastník dovrší 18let, má právo na tzv. částečné odbytné ve výši 1/3 vlastních prostředků na účtu (tzn. své vklady bez státních příspěvků a bez případných příspěvků zaměstnavatele)
 • Pozor, lze jen v roce, kdy mu bude pouze 18let (v 19cti ad. nelze)
 • Podmínkou výběru je
  • že na smlouvě bylo spořeno minimálně 120 měsíců
  • v posledních 24 měsících před výplatou částečného odbytného nedošlo k převodu mezi penzijními společnostmi

 

GARANCE ?

Garance nenulového zhodnocení – vyberete alespoň to, co navkládáte?

 • je pouze v Penzijním připojištění (aktuálně spravují penzijní společnosti pod názvem „Transformovaný fond“), PP již sjednat nelze
 • garance není v „Účastnických fondech“, které nabízejí penzijní společnosti v rámci DPS
 • převodem PP na DPS ztrácí účastník garanci minimálně nulového zhodnocení
 • TIP: některé penzijní společnosti nabízejí i navzdory nastavení produktu DPS garanci výběru vkladů (PFČS… )

Zabezpečení dostatku kapitálu na krytí nároků účastníků v transformovaném fondu

 • Penzijní společnost je povinna zajistit, že hodnota majetku v transformovaném fondu je vždy stejná nebo vyšší než hodnota závazků v transformovaném fondu. K tomu slouží zvláštní kompenzační schéma pomocí kapitálového fondu.
 • Kapitálovému fondu penzijní společnost poskytuje až 4x ročně prostředky tak, aby součet aktiv transformovaného fondu a kapitálového fondu byla rovna závazkům transformovaného fondu. Při splnění stanovených podmínek lze prostředky z kapitálového fondu převést zpět.
 • Penzijní společnost je navíc povinna udržovat nad rámec obecných kapitálových požadavků kapitál ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky penzijního fondu.

UKONČENÍ ZÁNIK PP, DPS

DPS účastníka zaniká:

 • dnem ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu,
 • dnem výplaty jednorázového vyrovnání,
 • dnem úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, na kterém se účastník a penzijní společnost písemně dohodli,
 • dnem uplynutí výpovědní doby, či úmrtím účastníka.

 

Kdo může DPS vypovědět:

 • účastník
 • nebo penzijní společností – ta je však limitována taxativně vymezenými důvody v zákoně, např. neplacením příspěvků účastníkem.

Neplacení úložky

 • účastník je oprávněn přerušit placení příspěvku
 • pokud účastník neplatí po dobu 6ti měsíců, může penzijní společnost smlouvu vypovědět

 

Ukončení PP, DPS a daňová povinnost

 • vybráním celé částky
  • výnosy z příspěvků účastníka v DPS jsou zdaněny (15%)
 • penze na minimálně 10let
  • pokud se rozhodněte pro výběr prostředků z penze po dobu 10ti let, pak výnosy zdanění 15% daní nepodléhají
  • prostředky z nevyplacených penzí plynoucích z DPS vyplácených penzijní společností na dobu určitou se v případě úmrtí účastníka stávají předmětem dědictví

 

Předdůchod

 

Jaké jsou jiné způsoby zániku doplňkového penzijního spoření?

Vedle nároku na dávky má účastník právo na vypovězení smlouvy a převedení svých prostředků k jiné penzijní společnosti. To neplatí pro účastníka, kterému vznikl nárok na dávky starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu a účastník o jejich výplatu požádal.

Penzijní společnost převede prostředky účastníka na základě jeho žádostinejpozději do 1 měsíce ode dne zániku doplňkového penzijního spoření(tj. uplynutí výpovědní lhůty). Penzijní společnost může podání žádosti o převod prostředků podmínit zaplacením poplatku ve výši nepřevyšující 800 Kč.

Tento poplatek je splatný při podání žádosti o převod. K jeho uhrazení nemohou být použity prostředky účastníka u penzijní společnosti.

Při převodu prostředků účastníka se účastníkovi spořící doba započítává a zůstává zachován nárok na státní příspěvek.

Převod prostředků k jiné penzijní společnosti

Převod prostředků k jiné penzijní společnosti tedy vyžaduje
•    výpověď smlouvy
•    uplynutí výpovědní doby 
•    podání samostatné žádosti o převedení prostředků k jiné penzijní společnosti (v období od výpovědi smlouvy).

Účastník může svou smlouvu kdykoliv vypovědět. Výpovědní dobu určuje smlouva o doplňkovém penzijním spoření a nesmí přesáhnout 2 měsíce. O přijetí výpovědi penzijní společnost uvědomí účastníka do 15 dnů.

Výpověď smlouvy penzijní společností

Penzijní společnost může účastníkovi vypovědět smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, v případech:
•    nezaplacení příspěvku pod dobu 6 po sobě jdoucích měsíců
•    porušení povinnosti potřebné identifikace osoby pro účely státního příspěvku nebo
•    v případě nepravdivých údajů uvedených při uzavření smlouvy pokud mají  podstatný vliv na vznik nároku na poskytování státního příspěvku nebo na dávky z doplňkového penzijního spoření, nebo jejich zamlčení.

V naprosté většině případů si účastníci historicky volili jednorázové vyrovnání.

Jak uplatnit nároky z transformovaného fondu?

Záměr čerpat dávku vyžaduje písemnou žádost o výplatu dávky. Žádosti o odbytné vyžaduje nejprve vypovědět smlouvu o penzijním připojištění.

Zaplacením poslední splátky dávky penzijní připojištění zanikne. Podmínky čerpání penze upravuje zákon a penzijní plán.

PŘEVODY MEZI PENZIJNÍMI SPOLEČNOSTMI

Lze mít PP i DPS zároveň?

 • ZDPS zakazuje souběžnou účast v transformovaném fondu (PP) a účastnickém fondu (DPS).
 • DPS i PP lze mít jen v případě, kdy byla účastníkovi penzijního spoření z transformovaného fondu zahájena výplata dávky.
 • Volba DPS  vyžaduje ukončení PP prostřednictvím transformovaného fondu.
 • Přestup a převedení prostředků do DPS je bezplatné. Tento krok je nevratný.

 

Lze s PP přejít k jiné penzijní společnosti?

 • Zatímco v DPS lze měnit penzijní společnost, v transformovaném fondu  (PP) taková možnost není.

 

Jak lze přestoupit z PP do DPS?

 • Přestup z PP (transformovaný fond) do DPS (účastnické fondy) vyžaduje výpověď smlouvy o PP a žádost o převod prostředků do účastnických fondů (do DPS). Současně je třeba uzavřít smlouvu o DPS.
 • K převodu prostředků může dojít až po uplynutí výpovědní doby smlouvy o PP a současném nabytí účinnosti smlouvy o DPS.
 • Přestup z transformovaného fondu je možný pouze u téže penzijní společnosti a je bezplatný.
 • Následně může účastník přestoupit k jiné penzijní společnosti.

 

Převod DPS  k jiné penzijní společnosti

 • doba spoření u původní penzijní společnosti se započítává
 • poplatek za převod je max 800 Kč

 

Je možné mít DPS u více penzijních společností?

 • Novou smlouvu o DPS před zánikem DPS z jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření lze uzavřít, pokud:
  • účastníkovi byla zahájena výplata dávky (výplatní fáze), nebo
  • účastník přerušil placení příspěvku účastníka na DPS za podmínky, že před přerušením platil příspěvek na DPS nejméně 36 kalendářních měsíců nebo nejméně 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od posledního přerušení placení příspěvku u téže penzijní společnosti

 

JAK TO CELÉ FUNGUJE  ZEVNITŘ (STŘEVA)

Penzijní jednotka

 • nutno vycházet ze skutečnosti, že hodnota  majetku fondu v čase kolísá 
 • slouží k vykazování hodnot investice v účastnickém fondu vůči účastníkovi v čase
 • obdobný princip a funkce jakou má podílový list v podílového fondu (ale na rozdíl od podílového listu však penzijní jednotka není cenným papírem, není tedy volně převoditelná či obchodovatelná tak jako podílový list)
 • vyjadřuje se v Kč a určuje se s přesností na 4 desetinná místa
 • účastnický fond je povinně stanovuje hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální hodnotu penzijní jednotky nejméně jednou týdně
 • účastnický fond je povinen uveřejnit aktuální hodnotu penzijní jednotky a hodnotu fondového vlastního kapitálu nejpozději do 2 pracovních dnů na internetových stránkách penzijní společnosti, která jej obhospodařuje

 

Jak se počítá penzijní jednotka

 • První den zahájení vytváření účastnického fondu je počáteční hodnota důchodové jednotky 1 Kč.
 • Následně stanovuje penzijní společnost aktuální hodnoty penzijní jednotky, která reflektuje zejména aktuální vývoj na kapitálových trzích prostřednictvím přecenění pozic účastnického fondu v cenných papírech a jiných aktivech na reálnou hodnotu, ale i alikvotní část standardních nákladů (úplata za obhospodařování a očekávaná daňová povinnost prostřednictvím časového rozlišení).
 • Hodnoty fondového vlastního kapitálu kolísá, vlivem  zisku a ztrát z přecenění investic oproti pořizovací hodnotě a nákladů
 • Z kolísání hodnoty fondového vlastního kapitálu se následně určuje vlastní kapitál připadající na penzijní jednotku.
 • To se provede tak, že hodnota fondového vlastního kapitálu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky se vydělí počtem všech penzijních jednotek evidovaných na osobních penzijních účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto účastnickému fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky.

 

Metody výpočtu hodnoty podílových jednotek

 • jsou dvě a počítají aktuální hodnotu z historických dat s určitým zpožděním
 • Liší se obdobím, v němž investoři (účastníci) předávají své pokyny k připsání (příp. odepsání) jednotek, v němž je taková aktuální hodnota vyhlašována
  • Metoda backward pricing
   • období následující po dni ocenění
   • u fondů používajících backward pricing účastník žádá o připsání (případně odepsání) jednotek za cenu, která je mu známa
  • Metoda forward pricing
   • období, které dni ocenění předchází
   • V případě forward pricing se tuto cenu dozví až následně, zpravidla dva dny po podání svého pokynu
   • využívá se na trzích, s ohledem na to, že aktuální hodnota „přidělená“ pokynu investorů (účastníků) má jednoznačnou vypovídací hodnotu ve vztahu k datu podání pokynu
   • metoda navíc zamezuje spekulacím využívajícím uvedené zpoždění při stanovení aktuální hodnoty jednotky k odhadu očekávaného pohybu aktuální hodnoty jednotky a možnému časování investic (exitu) z fondu.

Osobní penzijní účet

 • V rámci 3.pilíře důchodového systému existují individuální účty -„osobní penzijní účty“, které jsou vedeny zvlášť pro každého jednoho účastníka
 • Osobní penzijní účty jsou odděleny od majetku akcionářů
 • Osobní penzijní účet je tvořen:
  • majetkovým podúčtem
   • eviduje aktuální celkovou hodnotu výše investic (vyjádřenou jako součin aktuální hodnoty penzijní jednotky k určenému dni a počtu penzijních jednotek vydaných účastníkovi k tomuto dni) a jejich pohyby
  • peněžním podúčtem
   • evidence prostředků účastníka (a jejich pohybů)
   • eviduje buď doposud nezainvestované prostředky účastníka v majetku fondu (v zásadě se bude týkat případů, kdy se výpočet aktuální hodnoty penzijní jednotky provádí na základě metody forward pricing) či prostředky „na cestě“ tj. na technickém účtu penzijní společnosti (přijaté či určené k výplatě).
 • Peněžní a majetkový podúčet jsou evidencemi ve smyslu zákona, nejedná se o účty ve smyslu účetní evidence.

 

NA ČEM PENZIJNÍ SPOLEČNOST VYDĚLÁVÁ?

Odměna penzijní společnosti

 • je úplata hrazená z majetku účastnického fondu, na kterou má penzijní společnost nárok
 • její výše je stanovena statutem účastnického fondu

Úplata penzijní společnosti je tvořena:

 • úplatou za obhospodařování majetku v účastnických fondech
  • tj:
   • max. 0,4% z průměrné roční hodnoty fondového vl.kapitálu v povinném konzervativním fondu
   • max 0,8% z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu bez ohledu na strategii
 • úplatou za zhodnocení majetku 
  • tzv. výkonnostní odměna
   • u povinného konzervativního důchodového fondu... max 10%
   • u ostatních účastnických fondů (vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu)  … 15%  z rozdílu průměru aktuální hodnoty důchodové nebo penzijní jednotky v minulém a aktuálním období
 • jednorázové poplatky od účastníka
  • změnu strategie spoření (max. 500 Kč),
  • převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (max. 800 Kč),
  • poskytování informací jiným způsobem, než stanoví ZDPS
  • v případě účastníků DPS dále za:

   • jiný způsob výplaty dávky než vnitrostátním bankovním převodem,
   • poskytování informací a provádění administrativních úkonů v souvislosti s výkonem rozhodnutí vedeného proti účastníkovi a
   • pozastavení výplaty dávky (výplata starobní penze či invalidní penze na určenou dobu).

Jaké jsou náklady ve prospěch penzijní společnosti?

 • úplata penzijní společnosti coby její odměna činí 0,8 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu
 • a 10 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce transformovaného fondu

 

Náklady za distribuci doplňkového penzijního spoření mohou činit

 • max 7% průměrné měs. mzdy v ČR

Maximální výše poplatku za správu majetku v účastnických fondech, vyjma povinného konzervativního fondu, kterou klient hradí je:

 • 1% z průměrné roční hodnoty kapitálu

 

zdroj: www.efpa.cz

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert